Disclaimer

Disclaimer voor haicotweewielers.nl 

Haico Tweewielers v.o.f. (Kamer van Koophandel: 31029081), hierna te noemen Haico Tweewielers, verleent u hierbij toegang tot haicotweewielers.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Haico Tweewielers behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid 

Haico Tweewielers spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Haico Tweewielers.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Haico Tweewielers.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Haico Tweewielers nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Haico Tweewielers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Haico Tweewielers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.